ശ്രുതിയുടെ പ്രണയത്തിനു പച്ചക്കൊടി | Shruti Haasan and her Boy Friend attend a wedding | KamalTags: ശ്രുതിയുടെ പ്രണയത്തിനു പച്ചക്കൊടി | Shruti Haasan and her Boy Friend attend a wedding | Kamal, ശ്രുതിയുടെ പ്രണയത്തിനു പച്ചക്കൊടി | Shruti Haasan and her Boy Friend attend a wedding | Kamal video, watch ശ്രുതിയുടെ പ്രണയത്തിനു പച്ചക്കൊടി | Shruti Haasan and her Boy Friend attend a wedding | Kamal, ശ്രുതിയുടെ പ്രണയത്തിനു പച്ചക്കൊടി | Shruti Haasan and her Boy Friend attend a wedding | Kamal online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=_yhD6Hrf8tY

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Actress Shruti Haasan has been spotted with a British guy named Michael Corsale on many occasions. The two have been spotted at airport and were also caught twinning in their attires, many times. There have been rumours of the two dating since quite some time. And now, after a long time, the two were spotted together again and that too at a wedding function. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 06 December 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos