തൃശൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ : Shankar Speech, Rasool Pookutty | Thrissur PooramTags: തൃശൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ : Shankar Speech, Rasool Pookutty | Thrissur Pooram, തൃശൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ : Shankar Speech, Rasool Pookutty | Thrissur Pooram video, watch തൃശൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ : Shankar Speech, Rasool Pookutty | Thrissur Pooram, തൃശൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ : Shankar Speech, Rasool Pookutty | Thrissur Pooram online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=tqHLxnkjGOk

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Resul Pookutty is an Indian film sound designer, sound editor and mixer. He, along with Richard Pryke and Ian Tapp won the Academy Award for Best Sound Mixing for Slumdog Millionaire. Thrissur Pooram is an annual Hindu temple festival held in Kerala, India. It is held at the Vadakkunnathan Temple in Thrissur every year on the Pooram day - the day when the moon rises with the Pooram star in the Malayalam Calendar month of Medam. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 13 November 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos