പല പാട്ടുകളും ഞാൻ എഴുതിയതാണെന്ന് ആര്ക്കും അറിയില്ല | Sabarish Varma InterviewTags: പല പാട്ടുകളും ഞാൻ എഴുതിയതാണെന്ന് ആര്ക്കും അറിയില്ല | Sabarish Varma Interview, പല പാട്ടുകളും ഞാൻ എഴുതിയതാണെന്ന് ആര്ക്കും അറിയില്ല | Sabarish Varma Interview video, watch പല പാട്ടുകളും ഞാൻ എഴുതിയതാണെന്ന് ആര്ക്കും അറിയില്ല | Sabarish Varma Interview, പല പാട്ടുകളും ഞാൻ എഴുതിയതാണെന്ന് ആര്ക്കും അറിയില്ല | Sabarish Varma Interview online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=VUTppdguTX0

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Shabareesh Varma is an Indian lyricist, singer and actor working in Malayalam cinema. He made his debut in the Alphonse Putharen's acclaimed 2013 film Neram. He rose to fame with his lyrics for the 2015 film cult-blockbuster film Premam. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 14 May 2018

Currently Watching Videos


india everyday videos