രതീഷിന്റെ മകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് : Parvathy Ratheesh Interview | Lechmi MovieTags: രതീഷിന്റെ മകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് : Parvathy Ratheesh Interview | Lechmi Movie, രതീഷിന്റെ മകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് : Parvathy Ratheesh Interview | Lechmi Movie video, watch രതീഷിന്റെ മകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് : Parvathy Ratheesh Interview | Lechmi Movie, രതീഷിന്റെ മകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് : Parvathy Ratheesh Interview | Lechmi Movie online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=JwQafL3UrDY

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Lechmi is an upcoming 2017 Malayalam-language horror-comedy Indian movie directed by B.N.Shajeer Sha, and story by Sajeer Ahammed and B.N.Shajeer Sha under the banner of Shamsher Creations. Ratheesh was an Indian film actor best known for his work in Malayalam cinema. He was a native of Kalavoor in the Alappuzha district of Kerala, India. He was a popular movie star during the late-1970s and 1980s. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 12 August 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos