ഗോപി സുന്ദറിന്റെ കോപ്പിയടിയെക്കുറിച് : Omar Lulu Interview | Balu Varghese | Chunks Malayalam MovieTags: ഗോപി സുന്ദറിന്റെ കോപ്പിയടിയെക്കുറിച് : Omar Lulu Interview | Balu Varghese | Chunks Malayalam Movie, ഗോപി സുന്ദറിന്റെ കോപ്പിയടിയെക്കുറിച് : Omar Lulu Interview | Balu Varghese | Chunks Malayalam Movie video, watch ഗോപി സുന്ദറിന്റെ കോപ്പിയടിയെക്കുറിച് : Omar Lulu Interview | Balu Varghese | Chunks Malayalam Movie, ഗോപി സുന്ദറിന്റെ കോപ്പിയടിയെക്കുറിച് : Omar Lulu Interview | Balu Varghese | Chunks Malayalam Movie online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=VbrQJaEuVSw

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Chunkzz is a 2017 Malayalam comedy film written and directed by Omar Lulu. Starring Honey Rose and Balu Varghese in the lead roles, this film is produced by Vyshak Rajan. The screenplay is written by Aneesh Hameed and Sanoop Thykoodam. The second film of Omar Lulu, Chunkzz released on August 4. Gopisundar C.S, better known by the name Gopi Sundar, is an Indian musician, film score composer, music programmer, singer, songwriter and performer. He made his debut as a film score composer in 2006 and went on to produce several commercially successful songs in Malayalam, Tamil and Telugu film music industry. He has won several accolades for his soundtrack albums and background scores including a National Film Award and multiple Filmfare Awards. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 12 August 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos