മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മറ്റൊരു താര പുത്രൻ കൂടി | Mukesh's son to make his debut | Varsha BommallaTags: മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മറ്റൊരു താര പുത്രൻ കൂടി | Mukesh's son to make his debut | Varsha Bommalla, മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മറ്റൊരു താര പുത്രൻ കൂടി | Mukesh's son to make his debut | Varsha Bommalla video, watch മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മറ്റൊരു താര പുത്രൻ കൂടി | Mukesh's son to make his debut | Varsha Bommalla, മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മറ്റൊരു താര പുത്രൻ കൂടി | Mukesh's son to make his debut | Varsha Bommalla online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=NwHuw87cDNw

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

The latest 'star son' to step into the limelight is Shravan, elder son of actor Mukesh. Shravan will be debuting through the film Kalyanam, Rajesh Nair's film after Salt Mango Tree. Since it is a romantic comedy, he wanted fresh faces as the main cast, says Rajesh. "I met Shravan in Dubai once, and was impressed. I was looking for a 'guy next-door' too. When I spoke to him about the story, he was interested." Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 16 July 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos