മോഹൻലാലിനെതിരെ അലൻസിയറിന്റെ പ്രതിഷേധം | Mohanlal Full Speech | State Award | Alancier |VideoTags: മോഹൻലാലിനെതിരെ അലൻസിയറിന്റെ പ്രതിഷേധം | Mohanlal Full Speech | State Award | Alancier |Video, മോഹൻലാലിനെതിരെ അലൻസിയറിന്റെ പ്രതിഷേധം | Mohanlal Full Speech | State Award | Alancier |Video video, watch മോഹൻലാലിനെതിരെ അലൻസിയറിന്റെ പ്രതിഷേധം | Mohanlal Full Speech | State Award | Alancier |Video, മോഹൻലാലിനെതിരെ അലൻസിയറിന്റെ പ്രതിഷേധം | Mohanlal Full Speech | State Award | Alancier |Video online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=A8FMWVlFVsU

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

#Mohanlal Full Speech#State Awards# Alancier Mohanlal’s superb reply to those critics who opposed him being invited as chief guest is already the talk of the town now. Also, actor Alancier’s “finger gun protest” aimed at Mohanlal has been reported by some media. While Mohanlal was speaking, Alancier came near the stage and folded his hands and shot at the star using his fingers, which many felt was a way of protest. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 09 August 2018

Currently Watching Videos


india everyday videos