നാടിൻറെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം : Mammootty's Patriotic Speech | Pinarayi Vijayan | OnamTags: നാടിൻറെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം : Mammootty's Patriotic Speech | Pinarayi Vijayan | Onam, നാടിൻറെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം : Mammootty's Patriotic Speech | Pinarayi Vijayan | Onam video, watch നാടിൻറെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം : Mammootty's Patriotic Speech | Pinarayi Vijayan | Onam, നാടിൻറെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം : Mammootty's Patriotic Speech | Pinarayi Vijayan | Onam online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=fCIFdJeos5M

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Kerala Govt as usual organized Onam celebration in Kerala. Many celebrities and politicians were part of the celebration. Mamootty while speaking said that we should not demand the Govt instead all should join hands and work for the welfare of the people. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 13 September 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos