"ഒട്ടും ജാടയില്ലാത്ത ആളാണ് ദുൽഖർ" | Interview With Parava Movie fame Govind | Haseeb , DulquerTags: "ഒട്ടും ജാടയില്ലാത്ത ആളാണ് ദുൽഖർ" | Interview With Parava Movie fame Govind | Haseeb , Dulquer, "ഒട്ടും ജാടയില്ലാത്ത ആളാണ് ദുൽഖർ" | Interview With Parava Movie fame Govind | Haseeb , Dulquer video, watch "ഒട്ടും ജാടയില്ലാത്ത ആളാണ് ദുൽഖർ" | Interview With Parava Movie fame Govind | Haseeb , Dulquer, "ഒട്ടും ജാടയില്ലാത്ത ആളാണ് ദുൽഖർ" | Interview With Parava Movie fame Govind | Haseeb , Dulquer online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=b8uXXQ1DTdY

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Parava is an Indian Malayalam comedy drama film directed by Soubin Shahir with a script jointly written by Shahir and Muneer Ali. It is Shahir's directorial debut film and stars Amal Shah, Govind V Pai and Shane Nigam along with an extended cameo appearance of Dulquer Salmaan. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 13 November 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos