നടിയുടെ പേരുവെളിപ്പെടുത്തി കമൽ ഹാസ്സനെതിരെ കേസ് | Case Against Kamal Haasan | Dileep ArrestTags: നടിയുടെ പേരുവെളിപ്പെടുത്തി കമൽ ഹാസ്സനെതിരെ കേസ് | Case Against Kamal Haasan | Dileep Arrest, നടിയുടെ പേരുവെളിപ്പെടുത്തി കമൽ ഹാസ്സനെതിരെ കേസ് | Case Against Kamal Haasan | Dileep Arrest video, watch നടിയുടെ പേരുവെളിപ്പെടുത്തി കമൽ ഹാസ്സനെതിരെ കേസ് | Case Against Kamal Haasan | Dileep Arrest, നടിയുടെ പേരുവെളിപ്പെടുത്തി കമൽ ഹാസ്സനെതിരെ കേസ് | Case Against Kamal Haasan | Dileep Arrest online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=vLaHHUshRbo

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Tamil actor Kamal Haasan spoke about many things in a press meet on Wednesday, including the Malayalam actor abduction and sexual assault case in Kerala. He expressed support for the survivor, saying that it was the prime duty of every man to ensure women’s safety. However, Kamal also took the liberty of referring to the actor by her name. And when a reporter pointed out that he shouldn’t be naming her, he replied, “It doesn’t matter. You (the media) have put her name out there. Don’t hide the name… If you want to call her Draupadi, call her Draupadi.” Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 15 July 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos